Klauzula informacyjna

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Anna Kisielewicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Poradnia dietetyczna mgr Anna Kisielewicz z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim 66-400 przy ulicy Niepodległości 28/h15-h16, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki pod numerem identyfikacji podatkowej 599-274-67-09.
 2. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pod numerem telefonu:
  nr telefonu 507682780 lub pisząc na adres e-mail: dietetyka007@gmail.com
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

   a) realizacji Umowy pomiędzy Panią/Panem a Administratorem, zwanej dalej „Umową”

   b) prowadzenia dla Pani/Pana Konta Użytkownika po dokonaniu Rejestracji w Sklepie Internetowym

   c) przesyłania wiadomości mailowych w ramach usługi Newsletter po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody na otrzymywanie takich wiadomości

   d) przekazania Pani/Pana danych osobowych do banku prowadzącego rachunek bankowy Administratora („Bank”) w związku z:

    a. świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
    art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

    b. obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
    (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

    c. w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
    art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

   e) Wysyłania Pani/Panu wiadomości e-mail lub sms zawierających informacje o naszych produktach i promocjach, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody na taki kontakt w celach marketingowych;

 4. W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. Podanie danych osobowych w tej sytuacji jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Sklepem internetowym.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.
  W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.
 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane i przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne. Dane Osobowe zbierane w Sklepie Internetowym będą przechowywane :
  • dla rejestracji w Sklepie Internetowym i/lub zapisanie się na newsletter – przez okres przez jaki Klient jest zarejestrowany/zapisany – do czasu wypisania się z serwisu/newsletter’a; po tym okresie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 3 lat;
  • dla realizacja sprzedaży – przez okres realizacji umowy; po tym okresie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 5 lat;
  • dla realizacji usługi dostawy- przez okres realizacji umowy; po tym okresie Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta w celach związanych z rozliczalnością działań, do czego jest zobowiązany z mocy przepisów o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia roszczeń Klienta, jednak nie dłużej niż 5 lat;
  • dla udzielania odpowiedzi na pytania – w przypadku zarejestrowanych użytkowników serwisu – przez czas, o którym mowa w pierwszym przypadku powyżej; dla Klientów, którzy nie dokonali Rejestracji- przez czas niezbędny dla udzielenia niezbędnych wyjaśnień i odpowiedzi;
  • dla danych o sposobie korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego (za pośrednictwem plików cookies) oraz dane przetwarzane w bazie marketingowej – przez cały okres kiedy bycia Klientem Administratora, a następnie przez okres 26 miesięcy licząc od czasu kiedy Klient zaprzestał korzystania ze świadczonych przez Administratora usług oraz nie dokonywał zakupów w Sklepie Internetowym.
   Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 6. Administrator przekaże Pani/Pana dane następującym zaufanym odbiorcom: biuru rachunkowemu, dostawcom usług hostingowych, firmom kurierskim, a także odpowiednim organom publicznym w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych;
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 3d Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Administratora bankowi, który prowadzi rachunek bankowy Administatora.
 7. W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody.
 8. W związku z korzystaniem przez Administratora z usług Facebook, Google dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych. Informujemy jednocześnie, że w odniesieniu do podmiotów z tego państwa Komisja Europejska stwierdziła właściwy poziom ochrony danych osobowych decyzją wykonawczą z dnia 12 lipca 2016 r. (dane będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield). W przypadku udzielenia zgody na działania remarketingowe będziemy przekazywać do ww. państwa trzeciego jedynie informacje zgromadzone przez pliki Cookies o Państwa aktywności w naszym sklepie Internetowym i/lub user ID.
 9. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia (jeśli będzie to prawnie możliwe) oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, drogą pocztowa pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; droga telefoniczną pod numerem infolinii: 606-950-000 lub elektronicznie pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/kontakt.
 11. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator może dokonywać profilowania, w celu ewentualnego przedstawienia Państwu możliwie najlepiej dopasowanych do Państwa oczekiwań ofert produktowych.
error: Content is protected !!

Zapisz się do newslettera!


Bądź na bieżąco z nowościami i promocjami

w dieto-coaching.pl.

Odbierz darmową dietę

"Sezon na Bikini 2024 - 1700 kcal"

Dziękujemy za zapisanie się do naszego Newslettera! Dziękuję -- Anna Kisielewicz Dietocoach